Pantocrator

Pantocrator
Dominus Iesus

Monday, October 1, 2007

Virginitas Maria - Suatu Tinjauan Biblis

Ditulis oleh Yudi Andreas [Pemerhati Teologi - Seorang Convert dari Gereja Pentakosta ke Gereja Orthodox Yunani]


VIRGINITAS MARIA

ΜΑΤΘΑΙΟ (MATIUS)

1:17 πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ εως δαυιδ γενεαι δεκατεσσαρες και απο δαυιδ εως της μετοικεσιας βαβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες και απο της μετοικεσιας βαβυλωνος εως του χριστου γενεαι δεκατεσσαρες

Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.

Penjelasan : Kata εως berarti sampai dengan berkesimambungan (tidak berbalik ke titik awal). Abraham sampai Daud dilanjutkan daud sampai ke pembuangan Babel dan dari Babel sampai Kristus. Kristus tetap hidup sampai sekarang.

2:9 οι δε ακουσαντες του βασιλεως επορευθησαν και ιδου ο αστηρ ον ειδον εν τη ανατολη προηγεν αυτους εως ελθων εστη επανω ου ην το παιδιον

Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada.

Penjelasan : Kata εως tidak memiliki keterangan waktu (time signal) kapan akan tiba di suatu tujuan.

2:13 αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο

Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata: "Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari Anak itu untuk membunuh Dia.

Penjelasan : Kata εως tidak memiliki keterangan waktu (time signal) kapan akan terjadi waktu tepatnya.

2:15 και ην εκει εως της τελευτης ηρωδου ινα πληρωθη το ρηθεν υπο του κυριου δια του προφητου λεγοντος εξ αιγυπτου εκαλεσα τον υιον μου

dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: "Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku."

Penjelasan : Kata εως tidak memiliki keterangan waktu (time signal) kapan akan terjadi waktu tepatnya.

5:18 αμην γαρ λέγω υμιν, εως αν παρέλθη ο ουρανος και η γη, ιωτα εν η μία κεραία ου μη παρέλθη απο του νόμου εως αν πάντα γένηται.

Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.

Penjelasan : Kata εως tidak memiliki keterangan waktu (time signal) kapan akan terjadi waktu tepatnya.

5:26 αμην λέγω σοι, ου μη εξέλθης εκειθεν εως αν αποδως τον εσχατον κοδράντην.

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas

Penjelasan : Kata εως tidak memiliki keterangan waktu (time signal) kapan akan terjadi waktu tepatnya.

10:11 εις ην δ αν πόλιν η κώμην εισέλθητε, εξετάσατε τίς εν αυτη αξιός εστιν. κακει μείνατε εως αν εξέλθητε.

Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat.

Penjelasan : Kata εως tidak memiliki keterangan waktu (time signal) kapan akan terjadi waktu tepatnya.

28:20 διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος αμην

dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.

Penjelasan : Kata εως tidak memiliki keterangan waktu (time signal) kapan akan terjadi waktu tepatnya.

11:23 και σύ, Καφαρναούμ, μη εως ουρανου υψωθήση; εως αδου καταβήση. οτι ει εν Σοδόμοις εγενήθησαν αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν σοί, εμεινεν αν μέχρι της σήμερον.

Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini

Penjelasan : Kata εως tidak memiliki keterangan waktu (time signal) kapan akan terjadi waktu tepatnya dan kata μέχρι berarti sampai pada masa lampau dan sekarang sudah tidak ada lagi.

MARKOS (MARKUS)

9:1 και ελεγεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει

Kata-Nya lagi kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang dengan kuasa."

Penjelasan : Kata εως tidak memiliki keterangan waktu (time signal) kapan akan terjadi waktu tepatnya.

ΜΑΤΘΑΙΟ (MATIUS)

13:30 αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα μεχρι του θερισμου και εν καιρω του θερισμου ερω τοις θερισταις συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσμας προς το κατακαυσαι αυτα τον δε σιτον συναγαγετε εις την αποθηκην μου

Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai: Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar; kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku."

Penjelasan : Kata μεχρι memiliki time signal. Masa menuai gandum dapat dihitung.

P R A X E I S (KISAH PARA RASUL)

10:30 και ο κορνηλιος εφη απο τεταρτης ημερας μεχρι ταυτης της ωρας ημην νηστευων και την ενατην ωραν προσευχομενος εν τω οικω μου και ιδου ανηρ εστη ενωπιον μου εν εσθητι λαμπρα

Jawab Kornelius: "Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam tiga petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan

Penjelasan : Kata μεχρι memiliki time signal dan sudah tidak terjadi.

20:7 εν δε τη μια των σαββατων συνηγμενων των μαθητων κλασαι αρτον ο παυλος διελεγετο αυτοις μελλων εξιεναι τη επαυριον παρετεινεν τε τον λογον μεχρι μεσονυκτιου

Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam

Penjelasan : Kata μεχρι memiliki time signal yang sangat jelas (sampai tengah malam).

ΜΑΤΘΑΙΟ (MATIUS) 1:25

και ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου ετεκεν τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εκαλεσεν το ονομα αυτου ιησουν (tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan Dia Yesus)

Peristiwa kehamilan memiliki time signal yang sangat jelas karena dari peristiwa kehamilan sampai pada kelahiran memakan waktu 9 bulan. Seharusnya penulis memilih kata μεχρι bukannya εως. Apakah penulis Injil tersebut melakukan kesalahan? Saya yakin penulis tidak melakukan kesalahan karena perbedaan huruf yang sangat berbeda sama sekali. Mengapa penulis melakukan hal tersebut? Penulis Injil ingin menjelaskan keajaiban-keajaiban pada yang mungkin tidak masuk akal bagi kita, tetapi memang hal tersebut terjadi. Seorang dara (perawan) yang belum pernah dijamah laki-laki mengalami kehamilan. Keperawanan yang tetap terjaga dan kekal meskipun telah melahirkan bayi yang pastinya sangat tidak akan masuk logika. Menikah tetap masih perawan selamanya yang pasti sangat bertentangan dengan kodrat pernikahan tersebut. Memang hal ini semuanya tidak masuk akal, logika, maupun nalar, tetapi peristiwa ini benar-benar terjadi dan nyata.

ΜΑΤΘΑΙΟ (MATIUS) 28:20

διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος αμην (dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman).

ΜΑΤΘΑΙΟ (MATIUS) 22:44

ειπεν ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου (Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-Mu).

Perhatikan penggunaan kata eos bila kata tersebut hanya diartikan dengan kata sampai pada Matius 28: 20 dan Matius 22:44. Apakah setelah akhir jaman Yesus tidak lagi menyertai kita? Atau apakah setelah mengalahkan musuh-musuhNya, Yesus tidak lagi duduk disebelah kanan Sang Bapa?

IWNNHS (YOHANES) 14:3 και εαν πορευθω [και] ετοιμασω υμιν τοπον παλιν ερχομαι και παραληψομαι υμας προς εμαυτον ινα οπου ειμι εγω και υμεις ητε (Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada).PROS EBRAIOUS (IBRANI) 10:12 αυτος δε μιαν υπερ αμαρτιων προσενεγκας θυσιαν εις το διηνεκες εκαθισεν εν δεξια του θεου (Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah).


Yesus tetap meyertai kita bahkan setelah akhir zaman dan tahtanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi penggunaan kata εως bukannya μεχρι. sangatlah tepat digunakan oleh penulis untuk menulis dalam kitabnya. Kita sangat menghargai LAI (Lembaga Alkitab Indonesia) yang dengan seriusnya dan jerih payah usahanya untuk menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, tetapi juga tidak luput dari kekhilafan manusia yang menterjemahkannya. Semoga apa yang ditulis disini yang merupakan sebuah kritikan yang membangun dapat diperhatikan lebih dalam lagi oleh LAI dan menjadi masukan agar dapat menterjemahkan Alkitab dengan memperhatikan akidah bahasa asli dari tulisan Alkitab.

No comments: